ആരാധ്യനാമെൻ യേശുവേ -Aaradhyanaam Yeshu

Deal Score+1
Deal Score+1

ആരാധ്യനാമെൻ യേശുവേ -Aaradhyanaam Yeshu

ആരാധ്യനാമെൻ യേശുവേ
എൻ നീതിയാമെൻ ദൈവമേ
തിരു ഹിതം അരുളു നവ കൃപ ചൊരിയു
തിരു ഹിതം അരുളു തൻ നവ ബലവും
ഏഴയാം ഈ അടിയങ്ങളിൽ

1.കാൽവരിയിൻ ക്രൂശിന്മേൽ തൻ ജീവനെ
തന്നതാം എൻ ജീവദായക
ലോകപാപം വഹിച്ച നിൻ നിത്യ സ്നേഹം ചൊരിയൂ
ലോകപാപം വഹിച്ച നിൻ നിത്യ നന്മയും
ഏഴയാം ഈ അടിയങ്ങളിൽ

2.മൂന്നാം നാളിലുയർത്തൂ തൻ നിത്യരാജ്യേ
പുൽകിയ എൻ നിത്യനായക
നിത്യതയിൽ എത്തീടാൻ നിൻ നിത്യ രക്ഷ ഏകീടു
നിത്യതയിൽ എത്തീടാൻ നിൻ നിത്യ ദയയും
ഏഴയാം ഈ അടിയങ്ങളിൽ

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

   Leave a reply

   Tamil Christians songs book
   Logo
   Register New Account
   Reset Password