അഭിഷേകത്താൽ എന്റെ – Abhisekathal Ente ullam Niraiyum

Deal Score+4
Deal Score+4

അഭിഷേകത്താൽ എന്റെ ഉള്ളം നിറയും – Abhisekathal Ente ullam Niraiyum

അഭിഷേകത്താൽ എന്റെ ഉള്ളം നിറയും
ആത്മാവിനാൽ എന്നെ വഴിനടത്തും(2)
എന്റെ യേശു എന്നിക്കായ് ജീവൻ തന്നതാ-ൽ
ഞാൻ, ഹലേല്ലുയാ പാടി വാഴ്ത്തുമേ(2)

ലോക ദുഖങ്ങൾ എന്നെ തളർത്തു കില്ലാ…..
എൻ സ ങ്കടങ്ങൾ എന്നെ വിഴുങ്ങുകില്ല(2)
നരയോളം ചുമക്കാ മെന്നരുളിയതാൽ
ഞാൻ തെല്ലു മേ ഭയപ്പെടില്ല (2)

ലോകമെന്നികെതിരായ് ഉയർന്ന് നിന്നാലും,
പാപം എന്നെ വീഴ്ത്തു വാൻ നോക്കിയെന്നാലും(2)
ലോകത്തെ ജയിച്ച എൻ യേശുവുള്ളതാൽ
അവൻ ശക്തി എന്നിൽ പകർന്നീടുമേ(2)

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

   Leave a reply

   Tamil Christians songs book
   Logo
   Register New Account
   Reset Password