ఏ నామములో సృష్టి అంత సృజింపబడెనో – Ye naamamulo srushti

Deal Score0
Deal Score0

ఏ నామములో సృష్టి అంత సృజింపబడెనో – Ye naamamulo srushti
NAAMAMU | Telugu Worship Song

Lyrics:
ఏ నామములో సృష్టి అంత సృజింపబడెనో
ఆ నామమునే స్తుతింతును

ఏ నామములో పాపమంతా క్షమించబడునో
ఆ నామమునే పూజింతును

ఏ నామములో దావీదు గొలియాతును ఎదురించెనో
ఆ నామమునే నమ్మెదను

ఏ నామములో ఈ లోకమంతటికి రక్షణ కలుగునో
ఆ నామమునే స్మరింతును

పల్లవి:
నీ నామమునే ధ్వజముగ పైకెత్తెదను
నీ నామమే ఆధారము
నీ నామమునే ధ్వజముగ పైకెత్తెదను
నీ నామమే నా జయము

1. రోగము తలవంచును నీ నామము యెదుట
శాపము తలవంగును నీ నామము యెదుట
సాటిలేని నామము – స్వస్థపరచే నామము

2. ప్రతి మోకాలు వంగును నీ నామము యెదుట
ప్రతి నాలుక పలుకును ప్రభు యేసుకే ఘనత
శ్రేష్టమైన నామము – శక్తిగలిగిన నామము

Bridge:
హెచ్చింపబడును గాక నీ నామము యేసయ్య
కీర్తింపబడును గాక నీ నామము యేసయ్య
కొనియాడబడును గాక నీ నామము యేసయ్య
అన్ని నామములకు పై నామముగ


SONG LYRICS (with English Translation):
Ye naamamulo srushti antha srujimpabadeno
Aa namamune sthuthinthunu
(The name by which the whole creation came to being, thats the name I will praise)

Ye naamamulo papamantha Kshamincha baduno
Aa namamuney pujinthunu
(The name by which all sin was forgiven, thats the name I will worship)

Ye naamamulo Davidu Goliyathunu edhurincheno
Aa naamamune nammedhanu
(The name with which David came against goliath, thats the name I trust/believe in.)

Ye naamamulo ee lokamanthatiki rakshana kaluguno
Aa naamamune smarinthunu
(The name that brings salvation to the whole world, thats the name I will adore.)

CHORUS:

Nee naamamune dwajamuga paikethedhanu
Nee naamame aadharamu
Nee naamamune dwajamuga paikethedhanu
Nee naamame naa jayamu
(I will lift up your name as a banner, Your name is Refuge.
I will lift up your name as a banner, Your name is my victory)

STANZA 1:
Rogamu thalavanchunu Nee naamamu yedhuta
(Sickness will bow at your name)
Shapamu thalavangunu Nee naamamu yedhuta
(Curses bow down to your name)
Saatileni naamamu – Swasthaparachey naamamu
(Matchless name – Name that heals)

STANZA 2:
Prathi mokalu vongunu Nee naamamu yedhuta
(Every knee will bow before your name)
Prathi naluka palukunu Prabhu Yesukae ghanatha
(Every tongue confess, to His name be glory)
Sreshtamaina naamamu – Shakthigaligina naamamu
(Excellent name – Powerful Name)

BRIDGE:
Hechimpabadunu gaaka Nee naamamu Yesayya
(May your name be lifted high Jesus)
Keerthimpabadunu gaaka Nee naamamu Yesayya
(May your name be glorified Jesus)
Koniyadabadunu gaaka Nee naamamu Yesayya
(May your name be praised Jesus)
Anni naamamulaku Pai naamamu ga
(Above every other name)

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

   Leave a reply

   Tamil Christians songs book
   Logo
   Register New Account
   Reset Password