நிச்சயமாய் ஒரு முடிவு உண்டு – Nitchayamaai Oru Mudiuv undu

Deal Score+1
Deal Score+1

நிச்சயமாய் ஒரு முடிவு உண்டு – Nitchayamaai Oru Mudiuv undu

Lyrics
நிச்சயமாய் நிச்சயமாய்
ஒரு முடிவு உண்டு
உன் நம்பிக்கை வீண் போகாது
நிச்சயமாய் நிச்சயமாய்
ஒரு முடிவு உண்டு

பாதையெல்லாம் இருளா
விடியல் தேடும் மனிதா
கர்த்தர் தாமே உனக்கு
நித்திய வெளிச்சம் ஆவார்
மனதில் பாரச் சுமையா?
சோர்ந்து போன நிலையா?
மீட்பர் இயேசு தயவால்
துக்க நாட்கள் முடியும்

நிச்சயமாய் நிச்சயமாய்
ஒரு முடிவு உண்டு
உன் நம்பிக்கை வீண் போகாது
நிச்சயமாய் நிச்சயமாய்
ஒரு முடிவு உண்டு

பா சரி கமப தா பமகரி
சநி தநிசரி பா
பதப மகரிச நிக பா
நசிதப மகரிச நிரி சா
சகமக சகமக தபமப கமபரி
நிரிமரி நிரிமரி பமகரி மகரிச
தசகச தசகச மகரிச கரிசநி
தா தா நீநீ சா கரிசா

இதயம் விரும்பும் கனவு
விரைவில் ஆகும் நனவு
கர்த்தருக்குள் மகிழ்ந்து
களிகூர்ந்து காத்திரு
உலகம் சொல்லும் வார்த்தை
உள்ளம் உடைந்து போகும்
உன்னதரின் வாக்கு
நித்தியத்தில் சேர்க்கும்

நிச்சயமாய் நிச்சயமாய்
ஒரு முடிவு உண்டு
உன் நம்பிக்கை வீண் போகாது
நிச்சயமாய் நிச்சயமாய்
ஒரு முடிவு உண்டு

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

   Leave a reply

   Sign in and copy the lyrics ! Thanks
   Tamil Christians songs book
   Logo
   Register New Account
   Reset Password