சிநேகார்ப்பணம் ஆத்மார்ப்பணம் – Snaehaarppanam Aathmaarppanam

Deal Score+1
Deal Score+1

சிநேகார்ப்பணம் ஆத்மார்ப்பணம் – Snaehaarppanam Aathmaarppanam

(சிநேகார்ப்பணம் ஆத்மார்ப்பணம் கல்வாரி பலியின் நினைவுகளும்) x 2
ஜெப அர்ப்பணம் ஜீவர்ப்பணம் தெய்வபிதாவின் பலி அர்ப்பணம்.
(இப்பலிபீடத்தில் ஒன்று சேர்வோம்
இவ்வன்பின் பந்தியில் பங்கு கொள்வோம்) x 2
சிநேகப் பிதாவின் திருசந்நிதி ஜீவியம் சமர்ப்பிக்கலாம்.

1. (கோபத்தின் சிந்தையும் பிரிவினையும், ரசப்பாத்திரத்தில் தான் கரைத்திடலாம்) x 2
(கோதுமை மணி போல் அழிவோம், நூறு அத்தனையாய் நல்விளைச்சலாவோம்) x 2
(இப்பலிபீடத்தில் ஒன்று சேர்வோம்
இவ்வன்பின் பந்தியில் பங்கு கொள்வோம்) x 2
சிநேகப் பிதாவின் திருசந்நிதி ஜீவியம் சமர்ப்பிக்கலாம்.

2. (சிநேகத்தில் ஒன்றாய் புது சிருஷ்டியாய்,
சிநேகத்தின் பலிக்காய் மாறிடலாம்) x 2
(ஆத்மாவில் நிறையும் உம் சிநேகம், என்றும் ஒருமையாய் இப்பந்தி இணைவோம்) x 2
(இப்பலிபீடத்தில் ஒன்று சேர்வோம்
இவ்வன்பின் பந்தியில் பங்கு கொள்வோம்) x 2
சிநேகப் பிதாவின் திருசந்நிதி ஜீவியம் சமர்ப்பிக்கலாம்

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

   Leave a reply

   Tamil Christians songs book
   Logo
   Register New Account
   Reset Password