கிருபை நிறைந்தவரே -Kirubai Nirainthavarae

Deal Score+1
Deal Score+1

கிருபை நிறைந்தவரே -Kirubai Nirainthavarae

கிருபை நிறைந்தவரே
என்னை ஆளும் பரிசுத்தரே
இரக்கம் நிறைந்தவரே
என்னை மாற்றின பரிசுத்தரே

நன்றி இயேசு நாதா – உமக்கு
நன்றி இயேசு நாதா

கனி கொடுக்கா மரமாக
இருந்தேன் நான்
அடியில் கோடாரியும் இருந்ததை
மறந்தேன் நான் -2
நீர் என்னை வெட்டிருக்கலாம்
இல்லை அழித்திருக்கலாம் – உங்க
கிருபையினாலே மனம்
திரும்ப வைத்தீரே -2

கல்லு முள்ளு நடைபாதையில்
விழுந்த விதை நான்
நல்ல கனி கொடுக்கும்
மரமாக வளர வைத்தீரே -2
நீர் என்னை வெட்டிருக்கலாம்
இல்லை அழித்திருக்கலாம் – உங்க
கிருபையினாலே மனம்
திரும்ப வைத்தீரே -2

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

   Leave a reply

   Tamil Christians songs book
   Logo
   Register New Account
   Reset Password